Barendrechts Dagblad | “Gemeentebestuur staat voor belangrijke keuzes”
mainImage

“Gemeentebestuur staat voor belangrijke keuzes”

Afbeelding is niet meer beschikbaar
18 mei 2018, 11:15 uur
Politiek

Het Barendrechtse college van burgemeester en wethouders heeft de Voorjaarsnota 2019 en de Jaarrekening 2017 gepresenteerd. In de Jaarrekening wordt verantwoording afgelegd over de inkomsten en uitgaven in 2017. De Voorjaarsnota is de opmaat naar de behandeling van de begroting voor 2019 in november.

Wethouder Lennart van der Linden van Financiën: “Onze realistische aanpak van de afgelopen jaren heeft erin geresulteerd dat de gemeente Barendrecht er na vier jaar financieel goed voor staat. Hoewel de jaarrekening over 2017 een marginaal tekort laat zien, hebben we een gezonde reservepositie. Zodat er ruimte is om zowel lokale als rijks ambities uit te voeren én tijdelijk tekorten op te vangen. Desalniettemin ligt er een grote uitdaging voor de komende jaren. Het nieuwe gemeentebestuur zal keuzes moeten maken om Barendrecht ook in de toekomst financieel gezond te houden.”

De zorgkosten (Wmo) stijgen onder andere door de vergrijzing en doordat inwoners langer thuis blijven wonen. Daarnaast wordt momenteel een verbeterplan voor de wijkteams opgesteld naar aanleiding van het rapport van de Rekenkamer. De mogelijke financiële effecten uit het verbeterplan zijn nog niet bekend.

Het meerjarenperspectief laat een tekort zien voor het jaar 2019. Over de wensen en ambities uit de Voorjaarsnota 2019 (inclusief de eerste tussenrapportage) moet het politieke debat worden gevoerd. Ook moet dekking gevonden worden bij het opstellen van de begroting 2019. Het is aan de gemeenteraad om deze keuzes te maken.

De belangrijkste ontwikkeling die aankomende jaren vanuit Den Haag op onze gemeente afkomt, is het Interbestuurlijk Programma (IBP). Het IBP is erop gericht dat alle overheden (Rijk, provincie, waterschap, gemeente) meer gezamenlijk gaan werken aan maatschappelijke opgaven, omdat deze zich steeds meer op het werkterrein van meerdere overheden bevinden. De komende jaren staat binnen het IBP onder andere centraal het klimaat, toekomstbestendig wonen, sociaal domein en de regionale economie als versneller. Om met deze thema’s aan de slag te kunnen gaan, wordt de Algemene Uitkering verhoogd. We zijn zelf aan zet om te bepalen hoe we het geld uit de Algemene Uitkering in gaan zetten.

Jaarrekening 2017
Het jaar 2017 was het jaar waarin het eind 2016 geïnstalleerde nieuwe college aan de slag kon met de uitvoering van haar werkzaamheden. Daarnaast was het gelijk ook het laatste jaar van het college in deze bestuursperiode voor de gemeenteraadsverkiezingen in 2018. Er zijn zichtbare stappen gezet in de Centrumaanpak met de verlegging van de Binnenlandse Baan en de herinrichting van het Binnenhof. De MFA Kruidentuin heeft haar deuren geopend en de openstelling van onderdoorgang A29 is in 2017 gerealiseerd en op 10 oktober geopend. Het Kruispunt heeft haar eerste volledige jaar gedraaid, waarbij we een grote stijging zien van het aantal bibliotheekbezoekers en is de bibliotheek zelfs genomineerd voor de titel “Beste Bibliotheek van Nederland”. Ook zijn we gestart met een pilot in de wijk Buitenoord om zo te anticiperen op de ontwikkelingen rond het gebruik van aardgas in woningen, anders om te gaan met energie en zo verdere stappen te zetten naar een duurzamer Barendrecht.


De Voorjaarsnota 2019 en Jaarrekening 2017 worden op 18 juni 2018 behandeld in de vergadering van de commissie Planning & Control. Tijdens deze vergadering is er gelegenheid om in te spreken. Behandeling en besluitvorming door de gemeenteraad is op 10 juli 2018.


Foto: Digitaal Dagblad