Ridderkerk maakt bezwaar tegen plan De Stationstuinen

1 June 2023, 16:41 uur
Lokaal
mainImage
Gemeente Barendrecht

Op 18 mei jl eindigde bij de gemeente Barendrecht de ter inzage termijn van het bestemmingsplan De Stationstuinen, 1e fase en het MER De Stationstuinen. Naar aanleiding van de ter inzage legging zijn in totaal 35 zienswijzen ontvangen. Een van de indieners is de buurgemeente Ridderkerk. Die heeft een bezwaarschrift ingediend met zes punten. In de Stationstuinen, ten oosten van het NS-station zouden straks 3500 woningen moeten komen.

Ridderkerk plaatste de algemene opmerking ‘’dat er in de plantoetichting vaak is verwezen naar de bijlagen. Opgenomen conclusies zijn een samenvatting, maar zonder context niet altijd even begrijpelijk. Advies is om een duidelijkere en leesbaardere conclusie op te nemen in de plantoelichting, waarbij men niet de bijlagen hoeft te raadplegen’’.

De gemeente Ridderkerk mist in het plan de huisvesting voor arbeidsmigranten. ‘De gemeente Ridderkerk ziet de vraag naar huisvesting voor zogenoemde arbeidsmigranten toenemen mede door de ontwikkeling van Nieuw Reijerwaard. Het college van de gemeente Ridderkerk vraagt Barenrecht om ook huisvesting voor arbeidsmigranten mogelijk te maken, omdat er een duidelijke relatie is tussen de ontwikkeling van De Stationstuinen en de verdere ontwikkeling van Nieuw Reijerwaard’.
 
Barendrecht geeft aan voor De Stationstuinenongeveer 3.500 woningen te willen realiseren. Dit plan ziet op de toevoeging van 815 woningen. Zoals is onderbouwd, is de realisatie van 815 woningen passend binnen de behoefte die er is binnen Barendrecht (1.959 woningen tot 2030). ‘Dat klopt, alleen hoe verhoudt zich dit tot toekomstige fases binnen De Stationstuinen?’, vraagt Ridderkerk. ‘Wanneer Barendrecht in de toekomst meer woningen wilt toevoegen, ontbreekt een onderbouwing voor het grotere plan. Er lijkt namelijk sprake te zijn van overcapaciteit (de wens is 3.500 woningen te realiseren, daar waar tot 2030 maar 1.959 woningen wenselijk zijn). Het college van de gemeente Ridderkerk ziet graag een onderbouwing voor het grotere plan opgenomen, aangezien dit ook van invloed kan zijn op Ridderkerkse woningbouwplannen’.

Verder stelt Ridderkerk vragen over de verkeersafwikkeling. ‘Dit plan kan namelijk leiden tot sluipverkeer dat gebruik maakt van de Rijksstraatweg door Rijsoord, waarbij de fysieke leefomgeving van bewoners in Verenambacht en Rijsoord in het geding kan komen. Het college van de gemeente Ridderkerk verwacht dat maatregelen worden uitgewerkt, voordat het vast te stellen bestemmingsplan ter inzage gaat. Die maatregelen zijn nodig aan de IJsselmondse Knoop, het kruispunt Veilingweg/ Dierensteinweg en bij de rotonde Verlengde Voorweg/ Spoorlaan, zoals blijkt uit de plantoelichting. Een derde ontstuitingsweg via De Boomgaard blijft onbespreekbaar voor ons college’’, aldus de gemeente Ridderkerk.