Nieuwe toekomstgerichte woonvormen in Barendrecht

8 December 2022, 12:02 uur
mainImage
Arjan Stolk.

SGP-ChristenUnie heeft afgelopen maand in de commissie Samenleving gepleit voor het opstellen van een woonvisie voor Barendrecht waarin prioriteit wordt gegeven aan nieuwe woonconcepten voor ouderen. Daarmee kunnen twee vliegen in een klap worden geslagen: voorzien in de behoeften van ouderen én doorstroming waardoor betaalbare woningen voor starters en jonge gezinnen beschikbaar komen, zodat de uitstroom van startende jongeren uit Barendrecht gestopt wordt.

Ouderen in Barendrecht ervaren een kloof tussen de eengezinswoning en het verpleeghuis, en hebben behoefte aan nieuwe woonvormen zoals moderne hofjes en geclusterde woongemeenschappen om zo lang mogelijk in hun wijk te blijven wonen. Mooie initiatieven zijn denkbaar van meergeneratie-woonvormen, waarbij starters en senioren levendig onder elkaar wonen en waar jong én oud meer voor elkaar kunnen betekenen: burenhulp waar nodig, ‘een oogje in het zeil houden’, minder eenzaamheid en lagere kosten voor WMO en zorg tot gevolg. Van belang hierbij is om in te zetten op de ver- betering van de leefomgeving, met een breed, laagdrempelig aanbod van activiteiten en voorzieningen in de eigen buurt of wijk.

SGP-ChristenUnie zet zich in voor een Barendrechtse samenleving waarin jong én oud een volwaardige plaats hebben, en waarin ouderen zoveel en zo lang mogelijk zelf de regie hebben, gewaardeerd worden om wie ze zijn, goede zorg en liefdevolle aandacht krijgen en een plek hebben die zij met recht thuis kunnen noemen.


Door: Arjan Stolk van SGP/CU