Barendrechts Dagblad | Overlast van grondwater

Overlast van grondwater

mainImage

Geregeld stellen inwoners de gemeente vragen over overlast van grondwater in kruipruimtes of kelders. In veel gevallen is het geen grondwater, maar hemelwater dat zich op lager gelegen plaatsen verzameld.

De grond in Barendrecht bestaat namelijk vooral uit slecht doorlatende klei of veen. In de praktijk blijkt er vaak sprake te zijn van kapotte hemelwaterafvoeren, niet van een hoge grondwaterstand. Daarom kunt u het beste eerst onderzoeken of sprake is van defecte hemelwaterafvoeren of verstopte drainage.

De gemeente is alleen verantwoordelijk voor structurele (grond)waterproblemen in het openbaar gebied, dus niet op eigen terrein of onder huizen. Onderhoud van deze drainage is de verantwoordelijkheid van de bewoner of huiseigenaar.

Het is verstandig de drainages elke vijf jaar door te laten spuiten. Woont u in een rijtjeshuis? Doe dit dan samen met de bewoners van het hele blok.

Als er sprake is van grondwateroverlast, wil de gemeente met u meedenken over een oplossing. De daadwerkelijke uitvoering - bouwkundig of aanleg van drainage - is geen gemeentelijke verantwoordelijkheid.

In het gemeentelijk rioleringsplan is vastgelegd wat de taken en verplichtingen zijn van de gemeente met betrekking tot stedelijk afvalwater, hemelwater en grondwater.