De Hypotheekshop in de buurt (350×350)

Tijdens de raadsvergadering van dinsdagavond 19 december heeft de gemeenteraad de verordeningen 2018 en de daarbij behorende tarieventabellen 2018 vastgesteld voor de Reinigingsheffing en Afvalstoffenheffing, Rioolheffing, Hondenbelasting, Leges en Staangeld woonwagencentrum Barendrecht. Ook zijn de verordeningen 2018 vastgesteld voor Onroerende zaakbelastingen en Roerende Woon- en bedrijfsruimten. Belastingverordeningen en -tarieven worden jaarlijks door de gemeenteraad vastgesteld. De vastgestelde tarieven zijn gebaseerd op de geraamde opbrengsten uit de begroting 2018.

De Mobiliteitsvisie ‘Barendrecht op weg’ is vastgesteld. Het oorspronkelijke besluit is gewijzigd als gevolg van een door de SGP/CU-, EVB- en VVD-fractie ingediend amendement ‘Schrappen doelstelling beperken parkeerplekken’. De mobiliteitsvisie bestaat uit twee delen. In deel 1 wordt de huidige stand van zaken op het gebied van mobiliteit in de gemeente Barendrecht beschreven. In deel 2 staat hoe de gemeente Barendrecht invulling wil geven aan de vier mobiliteitsopgaven: bereikbaarheid en toegankelijkheid, leefbaarheid, verkeersveiligheid en duurzaamheid. Per mobiliteitsopgave staat beschreven wat de huidige situatie is, wat de gewenste situatie is en op welke manier de gemeente die situatie wil realiseren.

In verband met haar verhuizing buiten Barendrecht heeft mevrouw E. van Lopik verzocht om ontslag als buitengewoon commissielid. Dit ontslag is haar tijdens de raadsvergadering van 19 december 2017 verleend. Mevrouw A.C.C. Dekker is door de GroenLinks-fractie voorgedragen als opvolger van mevrouw Van Lopik. Zij is tijdens de raadsvergadering benoemd als buitengewoon commissielid.

Een door de VVD-, CDA-, GroenLinks- en D66-fractie ingediende motie ‘Eindejaarsgroet’ is aangenomen. Namens de raad van de gemeente Barendrecht wordt aan de medewerkers van de BAR-organisatie een welgemeende warme eindejaarsgroet verspreid. Zij worden bedankt voor de fijne samenwerking en het vele en goede werk. Ook wordt het vertrouwen uitgesproken in de ambtenaren en de BAR-organisatie.

Het door de EVB-fractie ingediende initiatiefvoorstel Openbaarmaking documenten ToBe is aangenomen.

Reageer op dit artikel

Elke avond het laatste nieuws uit Barendrecht? Gratis abonneren!