Voorjaarsnota en 1e Tussenrapportage aangenomen

mainImage
Voorjaarsnota en 1e Tussenrapportage aangenomen

De gemeenteraad heeft tijdens de raadsvergadering van dinsdagavond de Voorjaarsnota 2019 en 1e Tussenrapportage 2018 vastgesteld. De Voorjaarsnota wordt als kader beschouwd voor de begroting 2019 en de meerjarenraming 2020-2022. Het oorspronkelijke raadsbesluit is gewijzigd door het aannemen van een door VVD-, SGP/ChristenUnie-, CDA-, PvdA-, GroenLinks- en D66-fractie ingediend amendement ‘Financieel kader’. De wijziging betreft de toevoeging van een kader dat wordt meegegeven aan het college bij het opstellen van de begroting 2019 en de meerjarenraming 2020-2022. Het doel van dit kader is om de lokale lastendruk niet verder te verhogen.

De raad heeft de volgende moties aangenomen:
• Motie ‘Dag van Waardering voor Vrijwilligers en Mantelzorgers’, ingediend door de VVD-, SGP/ChristenUnie-, CDA-, GroenLinks-, PvdA- en D66-fractie. Hierin wordt het college verzocht om nog in 2018 een dag van waardering te organiseren voor vrijwilligers en mantelzorgers. Ook wordt het college verzocht te onderzoeken of van deze dag van waardering een jaarlijkse traditie gemaakt kan worden.
• Motie ‘Buitenruimte’, ingediend door de SGP/ChristenUnie, VVD-, CDA-, PvdA- en D66-fractie. Hierin wordt het college onder andere verzocht om te onderzoeken hoe op korte termijn snel actie ondernomen kan worden op klachten van inwoners. Het gaat om meldingen (buitenruimte) van burgers en gezamenlijk schouwen van de wegen, fietspaden, trottoirs en het groen. Doel is om verzakkingen, gaten, wildgroei groen, ongewenst groen (onkruid) en obstakels direct op te lossen en te verwijderen.
• Motie ‘Veilige verbinding Ziedewijdsedijk’, ingediend door de GroenLinks-, PvdA-, VVD-, CDA-, D66- en SGP/ChristenUnie-fractie. Hierin wordt het college verzocht onderzoek te doen en een voorstel te maken om het ontbrekende stuk fiets-/wandelpad op de Ziedewijdsedijk te realiseren, zodat er een doorgaande verbinding ontstaat met de fiets- en wandelpaden in de Zuidpolder en met het Leedepad (ventweg).
• Motie ‘Jongerenraad’, ingediend door de PvdA-, SGP/ChristenUnie-, CDA-, D66-, VVD- en GroenLinks-fractie. Hierin wordt het college onder andere verzocht met een voorstel te komen hoe in 2019 te komen tot de invulling van een jongerenraad Barendrecht, bestaande uit maximaal 15 jongeren en 2 coaches vanuit de gemeenteraad.

Jaarstukken 2017
De jaarstukken 2017 zijn vastgesteld. De jaarstukken bevatten enerzijds het jaarverslag met daarin de beleidsverantwoording over de programma’s en paragrafen en anderzijds de programmarekening met de balans en de rekeningcijfers, alsmede de toelichtingen daarop.

De transformatie van de zorg
De raad heeft ingestemd met een incidentele investering in 2018 en 2019 in het domein maatschappij. Deze investering is bedoeld om de dienstverlening op orde te brengen: inwoners worden binnen de wettelijke termijnen bediend, hebben één ingang bij de gemeente en krijgen op alle gebieden begeleiding.


Foto: Digitaal Dagblad