EVB: Bestuurlijke verlegenheid bij college

mainImage
EVB: Bestuurlijke verlegenheid bij college

Lennart van der Linden had vanavond tijdens de raadsvergadering forse kritiek op het nieuwe college en de begroting die deze voor 2019 presenteerde. Die kritiek van de enige oppositiepartij in Barendrecht richtte zich op drie vlakken: Beleidsarm, Boterzacht en Bestuursstijl. Hierbij een weergave van de speech van fractievoorzitter Van der Linden:

''De begroting van dit nieuwe college bevat amper verkiezingsbeloften! Het collegeprogramma is niet af. En eerlijk gezegd voorzitter, het college heeft wel lef. Een eindeloze formatie, de kabinetsploeg uitbreiden tot 6 wethouders en dan niet eens de mouwen op kunnen stropen om er in sneltreinvaart een fatsoenlijk programma uit te knallen. Er ligt nog niks En tot op heden horen we niet anders, dan dat men aan het ‘ophalen’ is. Ophalen, ophalen, ophalen, in plaats van besturen.

Ik herinner mij dhr. Kooijman van GroenLinks die met veel aplomp hier stond te oreren dat 6 wethouders echt nodig waren, gezien de grootse uitdagingen waar wij voor staan. Nou meneer Kooijman, ik zie ze niet terug! Geen programma, geen ambities en bovendien gaat het mes direct in de IBP gelden. Als u zich door dit college in uw hemd gezet voelt, begrijpt EVB dat volledig! En de vraag is echt of je bij zo’n beleidsarme begroting, nou 6 wethouders nodig hebt. Onze conclusie is van niet

Voorzitter, naast beleidsarm is de collegebegroting ook boterzacht. Ons tweede kritiekpunt. Dat zal ik uitleggen. Er gaan keiharde extra euro’s uit. Zonder dat daar echte euro’s in tegenover staan. Een groot deel van de dekking, is praktisch gezien, gebakken lucht.

Extra uitgaven: 300K per jaar aan de baantjes, 300K aan de buitenruimte en vele tonnen aan noodzakelijke zorg en wijkteams. Hoe wordt dit door het college gedekt? Op drie manieren: Met harde besparingen, met gebakken lucht en met lastenverhoging. Ik licht ze toe.

1 - De harde besparingen, zoals de IBP gelden vanuit het rijk. Die worden wat ons betreft volledig ingezet voor lokale plannen. Al voor de zomer, dienden wij daar een kaderstellend voorstel voor in. Dat werd hier semi-weggehoond, vooral door dhr. Meijnders. Maar het is uiteindelijk gewoon overgenomen. Goed geluisterd college. Wat ons betreft wordt ook het restant voor lokale plannen ingezet.

2 – Dan de gebakken lucht
Besparingen op papier, zonder dat daar euro’s tegenover staan. De meest in het oog springende is ‘project begroting op orde’. Omdat er boekhoudkundig anders omgegaan moet worden met groot onderhoud, leidt dit tot een besparing van bijna een miljoen. Terwijl als antwoord op onze vragen wordt bevestigd, dat er geen euro minder of anders door wordt uitgegeven. Het is puur anders boekhouden. Niet sterk. Dan gebakken lucht nummer 2: GEEN RENTETOEVOEGING aan het grondbedrijf. Weer een besparing op papier, waar geen enkele harde euro wordt verschoven. GEBAKKEN LUCHT van ruim 3 TON per jaar! En de derde gebakken lucht-post: een eenmalige greep van 3 TON uit de reserve openbare verlichting die wordt gebruikt om 2019 sluitend te maken.

Voorzitter ik ben zeer benieuwd naar de mening van andere fracties hierover. Bijvoorbeeld de VVD. Die liet zich in het verleden nogal kritisch uit over als wat er anders uitzag dan een keiharde ombuiging en was bovendien aanjager van ‘nieuw voor oud’. Ik verneem van hen graag of zij op deze besparingen net zo kritisch zijn en hoe ze dit wegen. Wordt dit scherp veroordeeld, of hebben zij de welbekende coalitie koala op hun schouder zitten?

3 – Lastenverzwaring
Voorzitter de begroting bevat ook nog twee posten aan lastenverzwaring. De kosten voor WABO vergunningen gaan omhoog, moeten burgers en bedrijven MEER voor betalen. Kunnen wij ons trouwens best in vinden. Wij zijn geen belastingfetisjisten.

Maar dan de OZB. De OZB is “herberekend”, zo meldt het college en valt hoger uit. Maar in plaats van dat voordeel terug te geven aan burgers en bedrijven, wil het college het houden! Pik in die winst! Het bedrag wordt ingezet als structurele dekking. Ik doe daarom bij deze alvast een handreiking naar een aantal partijen aan de overkant die deze meloen mogelijk lastig weg vinden te slikken, wij laten hem in onze tegenbegroting vallen. EVB is een constructieve club!

Voorzitter een tussenconclusie: keiharde extra euro’s gaan uit, maar worden gedekt door een aantal boterzachte dekkingsvoorstellen. Het risico op POTVERTEREN is groot. De schuldenberg loopt dan op. Wanneer gebeurde dat voor het laatst? Juist in de periode 2010-2014. L’histoire c’est repete. De geschiedenis herhaalt zich.

Er wordt voor de komende jaren 40 miljoen langlopend bijgeleend versus 26 miljoen (2 jaar) en 35 miljoen (3 jaar) aflossing. En dan moeten collegeprogramma en nieuwe investeringsplannen nog komen.

Voorzitter, dan kom ik toe aan mijn derde kritiekpunt, naast beleidsarm en boterzacht. En dat is kritiek op de bestuursstijl van dit college. Bestuursstijl was een belangrijke reden voor de partijen aan de overkant om Echt voor Barendrecht buiten te sluiten van coalitievorming in Barendrecht. Zonder die discussie over te doen, wil ik namens mijn fractie hier wel opmerken, dat er sprake is van een duidelijk andere bestuursstijl bij dit college.

En die laat zich het beste definiëren als Bestuurlijke Verlegenheid. Wij zien de afgelopen maanden een college dat niet bestuurt, maar dat vooral vraagt aan de raad wat zij moet doen. Een college dat wil ‘ophalen’. Een opsomming: de centrum aanpak: geen heldere visie en onderbouwde keuzes, maar een kwisje met vragen voor de raad. Een presentatie over het afvalbeleidsplan, die we nou al 3 keer hebben gezien, in plaats van concrete voorstellen. Het Trefpunt. Een uitwerking van het plan Bethelkerk, terwijl dat hem niet wordt. Overige scenario’s moeten wederom ‘nog uitgewerkt worden’. Borgstede: gevraagd werd om een visie. Gepresenteerd werd een stappenplan en gevraagd om input. Een college wordt geacht te besturen, leiding te geven aan ambtenaren en naar hen een visie uitdragen. En dat is meer dan hier gaan zitten en maar een beetje babbelen met de commissie en raad en het voorlezen van gesouffleerde antwoorden. Kom op wethouders, het koudwatervrees mag er nou wel vanaf''


Foto: Digitaal Dagblad