Vertrouwen in wethouder Luijendijk opgezegd

mainImage
Vertrouwen in wethouder Luijendijk opgezegd

Barendrecht is twee dagen voor de installatie van een nieuw college van B&W nog in een vertrouwenscrisis beland. De wethouders Dirk Vermaat en Lennart van der Linden (beiden EVB) hebben vandaag het vertrouwen opgezegd in CDA-collega Peter Luijendijk.  Directe aanleiding daarvoor is de recent verschenen wethoudersbrief van Luijendijk met als onderwerp “Ventilatiesystemen MFA Vrijheidspoort”, maar in belangrijke mate speelt mee diens opstelling in de verkeerssituatie Binnenlandse Baan. Dirk Vermaat heeft de gemeenteraad vanmiddag middels een brief geïnformeerd. Of dit consequenties heeft voor de kandidatuur van Luijendijk in het nieuwe college is nog onduidelijk. Dit zal van het CDA en de coalitiepartners afhangen.

In deze antwoordbrief wordt aan uw raad informatie verstrekt over problematiek  met het binnenklimaat van een aantal basisscholen in Barendrecht. Informatie die afkomstig is uit een begin dit jaar verricht onderzoek, onder verantwoordelijkheid van Luijendijk als portefeuillehouder onderwijs. Dit onderzoek, of tenminste de resultaten daarvan, zijn echter nooit gemeld c.q. behandeld in het college van B&W volgens Vermaat en Van der Linden.

De mogelijke consequenties zijn financieel significant, want in de antwoordbrief wordt gesproken over kosten die variëren van € 252.000 tot € 415.000 per schoolgebouw, voor 5 schoolgebouwen. Het achterhouden van dergelijke belangrijke informatie met mogelijk verstrekkende consequenties voor de gemeente Barendrecht, is een ernstig verwijt. Een verwijt dat nog eens wordt versterkt door het feit dat CDA Barendrecht, de partij waar dhr. Luijendijk lijsttrekker van was, nadrukkelijk campagne heeft gevoerd op dit thema. Onder de kop “Buitenzwembad? Liever frisse lucht in de scholen” is op 15 februari 2018 een campagneartikel van CDA Barendrecht verschenen, waarin wordt opgemerkt dat “onderzoek heeft aangetoond dat de luchtkwaliteit op scholen vaak slecht is.”

Wethouder c.q. lijsttrekker Luijendijk zou volgens de EVB-wethouders op dat moment al een maand over de uitkomsten van een onderzoek over deze kwestie beschikken. Bovendien is de beantwoording van vraag 4 in brief 18433 misleidend. Gevraagd wordt of de resultaten van dit onderzoek behandeld zijn binnen het college van B&W. Het antwoord luidt, dat van het onderzoek binnen het college melding is gemaakt, maar dat inhoudelijke behandeling niet heeft plaatsgevonden. Bespreking van deze beantwoording in de collegevergadering van 12 juni, leidde tot een verduidelijking van de portefeuillehouder op dit punt: namelijk dat met “van het onderzoek is binnen het college melding gemaakt” verwezen wordt naar maart 2017, waarin het onderzoek in het college van B&W is aangekondigd. Van het binnen het college van B&W communiceren over de uitkomsten van het onderzoek, was tot het moment van beantwoording van de betreffende raadsvragen echter geen sprake.

De voorgenoemde kanttekeningen bij de handelswijze van de portefeuillehouder volgen volgens Vermaat kort op een andere discussie in het college over diens handelswijze inzake de kwestie Binnenlandse Baan / Binnenhof. In diverse externe uitingen heeft dhr. Luijendijk nadrukkelijk aangegeven, dat hij niet tot nauwelijks betrokken is geweest bij de alhier gekozen verkeersoplossing.  Dit terwijl de overeengekomen taakverdeling binnen de Centrum Aanpak in het college van B&W, geen misverstanden laat bestaan over wie waarvoor verantwoordelijk is.

Sterker nog, in een brief aan uw raad (waar de heer Luijendijk ten tijde van verzending deel van uitmaakte) met kenmerk 169251 staat nadrukkelijk beschreven dat de wethouder verkeer binnen het college van B&W verantwoordelijk is voor verkeersbesluiten, verkeersruimtelijke oplossingen en parkeervoorzieningen in het Centrum. Deze duidelijke afspraak over de verantwoordelijkheden inzake de centrum aanpak, strookt niet met de opstelling en externe communicatie van wethouder Luijendijk in deze kwestie. Sterker nog, ook op dit onderwerp wringt de tijdelijke dubbelrol van de heer Luijendijk als zowel fractievoorzitter van het CDA als wethouder verkeer in het college van B&W.

De CDA fractie heeft zich volgens de EVB-wethouders namelijk de afgelopen maanden nadrukkelijk kritisch uitgelaten over de aanpak van het Binnenhof, specifiek de gewijzigde verkeerssituatie. Niet alleen zijn daar samen met PvdA Barendrecht een veelvoud aan vragen over gesteld aan het college van B&W, maar in uitingen door leden van de CDA-fractie op onder meer sociale media bleek verdere onvrede en werd nadrukkelijk geprobeerd deze verantwoordelijkheid volledig in de schoenen van wethouder Vermaat en zijn partij EVB te schuiven. Zowel wethouder van der Linden als Vermaat hebben deze gang van zaken en de rol van de heer Luijendijk in deze kwestie, als bijzonder oncollegiaal ervaren.

''Op basis van het ontbreken van collegialiteit, het zich onttrekken aan bestuurlijke verantwoordelijkheid alsmede het achterhouden van belangrijke informatie voor het college van B&W, hebben wethouders Vermaat en van der Linden het vertrouwen in wethouder Luijendijk dinsdag 12 juni 2018 opgezegd'', aldus Vermaat in zijn brief aan de gemeenteraad.

 

 

 

 

 

 


| Foto: Digitaal Dagblad